All stories

පරිසරවේදී තිලක් කන්දේගම (කෘෂිකර්මයේ නවමානය සෙවීම – සිව්වන කොටස)

සැලසුේ කවල් සූර්යාවේ දෘශ්ය. වර්ණාවලියට අනුව දවස් වෙදාවගන. නමුත් අද ඒ දැනුමට වමොකද වවලා තිවයන්වන් …. (more…)

1 week ago | by Editor

පරිසරවේදී තිලක් කන්දේගම (කෘෂිකර්මයේ නවමානය සෙවීම – තෙවන කොටස)

අපි ආඩම්බර වවනවා අවේ රට වපරදිග ධානාාගාරය කියල. වැඩිම අස්වැන්න තිවයන සහල් නැලිය කියල. ඒත් ඉතිහාසවේ වකොවහවත් සඳහන් වවන්වන් නැහැ දුටුගැමුණු පරාක්රේමබාු වවේ මහා රජවරු වම් මහා අස්වැන්න ලබාගන්න රසායනික වපොවහොර කළදක්වත් වම් රටට වගනාවා කියල…….. (more…)

1 week ago | by Editor

පරිසරවේදී තිලක් කන්දේගම (කෘෂිකර්මයේ නවමානය සෙවීම – දෙවන කොටස)

එඩේරා විදියට දඩාවතේ යමින් වෘත්තාකාර ගමනක යෙදුන මිනිසා ආහාර නිෂ්පාදනය කරන්න වගා කරන්න පටන් ගැනීම තමයි මේ පරිසර විනාශයේ ආරම්භය. මේක මේ නොදන්නා දෙමලෙකට ගිහින් වරිගේ නහගත්ත වගේ වැඩක් තමයි කරගත්තේ කෘෂිකර්මය නිසා.
(more…)

1 week ago | by Editor

තාවකාලිකව රෝහලට ඇතුලත් කර නොගත් ඩෙංගු රෝගීන් සඳහා උපදෙස්

ඩෙංගු පරීක්ෂණයකින් ඔබට ඩෙංගු රෝගය වැළඳී ඇති බව තහවරු වූ පමණින් රෝහල් ගත වීම අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. එමෙන්ම එම පරීක්ෂණයෙන් ඔබට ඩෙංගු රෝගය වැළඳී නැති බවට ප්‍රතිපලයේ සදහන් වුවත් ඔබට රෝගය වැළඳී තිබිය හැක.  (more…)

1 month ago | by Editor

පරිසරවේදී තිලක් කන්දේගම (කෘෂිකර්මයේ නවමානය සෙවීම – පළමු කොටස)

ඉස්සරලම අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කෘෂිකර්මාන්තය හෙවත් ගොවිතැන කියන්නේ සොබාදහමේ තවත් එක් සිදුවීමක් පමණයි කියල. ඒ සඳහා සොබාදහමේ තියන අව්ව වැස්ස සුළං වැනි සංසිද්ධීන් වල රීතිය රිද්මය රටාව අපි හදුනාගන්න ඕනේ. කෘෂිකර්මාන්තයේ අර්බුදයට විසදුම් සොයන්න අපිට මුළු මන්දාකිනිය ගැනම අවබෝදයක් ගන්න සිදු වෙනවා  (more…)

1 month ago | by Editor

තිරසර හෙට දිනට ලෝකය ගෙනයන නව මානය සොයන සංවාදාත්මක ප්‍රවේශය…..

වසර දහස්ගණනක් පුරා පොළෝතලයේ ගැඹුරෙහි තිබූ පොසිල ඉන්ධන වසර 200ක් පමණ කෙටි කාලයකදී අසීමාන්තික වේගයකින් පරිභෝජනය කල මිනිසා මේ දක්වා පෙන්වන ලද සියළු විජ්ජාවන්ගේ අවසානය කරා දැන් එළඹී තිබේ. (more…)

3 months ago | by Editor

නව මානයක කතිකාව

සොබාදහමේ සියලු න්‍යායන්ට අනුගත වෙමින් තිරසාර භාවිතයකින් දඩයක්කාරයාගේ සහ රැස්කරන්නාගේ භූමිකාවෙන් වසර දහස් ගණනක් ස්වභාවික සත්වයෙකු ලෙස ජීවත්වූ මිනිසා පවුල වර්ගය හා ජාතිකත්වය පදනම් කරගත් දේශපාලනික සත්වයෙකු බවට පත්වූ දා සිට පරිසරයට සිදු කල හානිය සුළුපටු නැත.
(more…)

3 months ago | by Editor

The Truth About Climate Change

Introduction of Professor Sir Robert Tony Watson, CMG, FRS
Professor Sir Robert Watson is chair of the Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services. (more…)

4 months ago | by Editor

The future of Energy Supply is here, do you want to be apart of it?

JLanka Technologies, well known as the premier solar provider in Sri Lanka, having won numerous awards nationally and internationally, with offices in every major urban area provides valuable connections and resources. A major highlight for the organization will be introducing Utility Scale Solar PV Project Planning by leading the path to Renewable Energy for our nation. (more…)

4 months ago | by Editor

Engineer’s Role in Renewable Energy Utilization in Sri Lanka

Abstract of the Video

The origin of energy used by the world is solar. The pre-historic human being used solar, the very original form of energy, to meet the energy needs. With the development of technology, he changed the mode of energy, where instead of using the energy received by him from the sun right at the time of use, he had to wait millions of years to use it as petroleum resources explored from the earth core. (more…)

4 months ago | by Editor

Green Faith Leadership: Sri Lanka Solarizes Temples

In my last article , I shared my introduction to Sri Lanka, its solar industry and JLanka Technologies, a local solar company. The proactive steps this small country is taking to prevent or reduce a future global energy crisis is inspiring. (more…)

5 months ago | by Editor

American Maitri

“That’s the name of our President and our Prime Minister’s wife!” is the comment I heard most often when I introduced myself as “Maitri from the USA” during my trip to Sri Lanka. My reply was usually, “Yes I’ve heard that and I love that I don’t have to explain what it means or how to pronounce it as I do back home.” (more…)

5 months ago | by Editor

World Wildlife Day 2017

On the 3rd of March 2017 World Wildlife Day will be celebrated under the theme “Listen to the Young Voices” in order to encourage the young generation, our future leaders and decision makers of the world to act as both local and global levels to protect endangered wildlife. (more…)

6 months ago | by Editor

JLANKA TECHNOLOGIES Leads Sri Lanka’s Climate Change Battle

Climate change is the number one threat facing our planet today. The potential impacts on our natural environment, health and global economy are devastating in the near future.  Mass deaths due to severe storms, famine and pollution are already evident across the globe. The time to act is long overdue! (more…)

6 months ago | by Editor

Before the Flood

‘Before the Flood’ is a 2016 documentary film about climate change directed by Fisher Stevens. (more…)

10 months ago | by Editor

Environment

10 months ago | by Editor

JLanka Powers Megapolis Awareness Seminar for SMEs

The third in a series of seminars powered by JLanka Technologies to create awareness of the Western Region Megapolis Development Plan, was focused on small and medium scale enterprises (SMEs). The seminar was held on the 4th of August 2016, 5:30 p.m. onwards at Hotel TajSamudra, Colombo. (more…)

11 months ago | by Editor

Partnering Innovation - JLanka Partners Workshop on Photovoltaic Technology

Following through on the vision to partner and support innovative technology, JLanka Technologies partnered the workshop on photovoltaics held at the University of Kelaniya (more…)

1 year ago | by Editor

Net Metering — An Investment in Solar Energy

Investment on electricity bills

Investment on electricity bills are beneficial for anyone looking to not only offset the cost of their current electricity bill, but even net a profit (more…)

1 year ago | by Editor

US & Europe Fire Safety standard solar solutions now in Sri Lanka

JLanka Technologies in pursuit of increasing integration, energy efficiency, environmental awareness, and technological advancements through its products and services is now advocating (more…)

1 year ago | by Editor

JLanka Technologies Partners CHPB to Conduct Green Construction Workshop

Solidifying its position as a thought leader in the Green Construction movement, JLanka Technologies partnered the Centre for Housing Planning and Building (more…)

1 year ago | by Editor

MESC Lecture Series on Energy

MESC Lecture Series on Energy is an attempt to bring much needed awareness to engineers and the public to create an informed dialog about Sri Lanka’s future energy policy. (more…)

1 year ago | by Editor

Full Video of the Megapolis Seminar 2

Orgаnіzеd bу Smаrt Tесhnоlоgу Partner – Jlanka Tесhnоlоgіеѕ, the second seminar on Wеѕtеrn Rеgіоn Megapolis Planning Prоjесt was held on 19th May 2016 at Hotel Taj Samudra. (more…)

1 year ago | by Editor

Second Seminar on Megapolis Development Plan – Solving the Urban Traffic Congestion

After the successfully conducted first seminar on Western Region Megapolis Development Plan, the second seminar was orgаnіzеd bу Smаrt Tесhnоlоgу Partner – Jlanka Tесhnоlоgіеѕ (more…)

1 year ago | by Editor

Seminar on Western Region Megapolis Development Plan Powered by Jlanka Technologies

In alignment with the Government’s vision to position Colombo and the Western Province as a marvel of urban Asia, the Western Region Megapolis Development Plan (more…)

1 year ago | by Editor

Floods; Where We Went Wrong- Part 6

With the repercussions of the floods still ringing in our ears, of tales of submerged cars, lost certificates, damaged houses and the rise in mosquitoes we bring to an end this series. (more…)

1 year ago | by Editor

Floods; Where We Went Wrong- Part 5

We have dealt with relocation, reverse encroachment and the monitoring of waste disposal from factories; the first three steps proposed by Dr. Pradeep to mitigate the damage (more…)

1 year ago | by Editor

Floods; Where We Went Wrong- Part 4

Searching amongst the debris for valuables lost and trying to get back on their feet, the thousands affected by the floods are still reeling from the shock of being marooned (more…)

1 year ago | by Editor

Floods; Where We Went Wrong- Part 3

From the warning issued on the 14th of May when the depression first caught our attention all the way to the end of the month the country witnessed the force with which floods (more…)

1 year ago | by Editor

Floods; Where We Went Wrong- Part 2

Continuing from our blog series on the floods that the country faced the past month, with thousands displaced and people still recovering from the property damage and loss of life, (more…)

1 year ago | by Editor

Floods; Where We Went Wrong- Part 1

At the recently held Megapolis summit a topic that attracted much attention was the floods the country was facing.   (more…)

1 year ago | by Editor