පරිසරවේදී තිලක් කන්දේගම (කෘෂිකර්මයේ නවමානය සෙවීම – සිව්වන කොටස)

  • by Editor
  • 6 months ago
  • 0

 

සැලසුේ කවල් සූර්යාවේ දෘශ්ය. වර්ණාවලියට අනුව දවස් වෙදාවගන. නමුත් අද ඒ දැනුමට වමොකද වවලා තිවයන්වන් ….

පලිවෙෝධ පාලනයට වමවහම ඉවක් ෙවක් නැතුව කෘමිනාශ්යක භාවිතා කරන එවක් පලවිපාක අද අපි බුක්ති විඳිනවා. හැෙැයි නව දළු වහේනක වෙෝග වර්ග නමයක් වවල පළිවෙෝධකවයෝ නවවදවනක් වගන්නලා ඒ අය කන්න තව විවලොපිකවයෝ 27 වදවනක් වගන්නලා වසොොදහමත් එක්ක පලිවෙෝධ පාලනය කරපු ජාතියක් අපි . නමුත් අද අපි අන්ධ වවලා ……

සූර්යයා වටහාගත්ත සූර්ය වගෝත්රි.කවයෝ අපි. සූර්යයාවේ වේ ශ්යක්තිය වත්රුේ ගැනීවේ හැකියාව තිබුන ජාතියක් අපි. වපොඩ්ඩක් වහොයල ෙලන්න වලෝකවේ වාසගමක් තිවයන එකම ජාතියත් අපි. වමොකටද වමවහම සුවිවශ්යේෂී ෙවක් අපිට ලැබුවන් . ඇයි වේ ගැන අපි කල්පනා කරන්වන් නැත්වත් ….

වේ සියල්ල පිටිපස්වසේ මහා වේශ්යපාලනික අවුලක් තිවයනවා. රවේ පාලකයින්ට සැලසුමක් නැහැ වේ කෘෂිකර්මය වගොඩ ගන්වන් වකොවහොමද කියල. නමුත් විශ්යාල පිරිසක් ඉන්නවා වේකට අවශ්ය. දැනුම අවවෙෝධය තිවයන . එත් ඉස්සරහට එන්වන් නැහැ තිවයන දැවැන්ත ප්ර්තිවිවරෝධයට මුහුණ වදන්න ශ්යක්තියක් නැති හින්ද …..

සැලසුේ සහගත වේශ්යපලකවයක්ට සැලසුේ සහගත නිලධාරිවයක්ට වේ වේ සාර්ථක කරන්න පුළුවන්. අවසාන වශ්යවයන් මට කරන්න තිවයන්වන් බුදුනි වේසුනි නබිනායකතුමනි මිනිසුන්හට ප්ර්ඥාව දුන මැනවි ප්ර්ඥාවන්තයින් සිිංහාසනාරූඩ කල මැනවි කියන ප්ර්ාර්ථනාව විතරයි…..

තිරසාර වහට දිනට වලෝකය වගන යන නවමානය වසොයන සිංවාදාත්මක ප්ර්වේශ්යයක් වලසින් වේ ලිංකා වටක්වනොවලොජීස් සමාජගත කරන නවමානයක කතිකාවට එක්වවමින් පරිසරවේදී තිලක් කන්වේගම සමග කෘෂිකර්මවේ නව මානය වසොයන්නට ඔෙත් එක්වන්න …..

Read next: සූර්යග්රහණයේ PV අන්තර්ග්රහණය - සොබාදම් පෙරළිය දකින නවමු ජිවන අත්දැකීම