පරිසරවේදී තිලක් කන්දේගම (කෘෂිකර්මයේ නවමානය සෙවීම – තෙවන කොටස)

  • by Editor
  • 6 months ago
  • 0

 

අපි ආඩම්බර වවනවා අවේ රට වපරදිග ධානාාගාරය කියල. වැඩිම අස්වැන්න තිවයන සහල් නැලිය කියල. ඒත් ඉතිහාසවේ වකොවහවත් සඳහන් වවන්වන් නැහැ දුටුගැමුණු පරාක්රේමබාු වවේ මහා රජවරු වම් මහා අස්වැන්න ලබාගන්න රසායනික වපොවහොර කළදක්වත් වම් රටට වගනාවා කියල……..

සහනාධාර වදන්වන් පාඩු ලබන වාාපාර වලට නිසා වම් වපොවහොර සහනාධාර වදන එවකන්ම පැහැදිලි වවනවා අවේ රවේ කෘෂිකර්මය පාඩු ලබන වදයක් කියල. දැන් වම්ක වකොවල් වහල කතා කරන වදයක්. නමුත් ඔබ දන්නවද අක්කරයකට වපොවහොර මිටි තුනක් දාන්න 16500 යි වල්නාශක කෘමිනාශක වලට 7500යි ගාවන් අක්කරයකට 24000ක් අපි අධිරාජාවාදී රසායනික සමාගම්වලට පූජා කරනවා …..

දැන් ඔය කියන සහලින් රට ස්වයංවපෝෂණය කරන කතාව හරි විකාරයක්වන. බත අවේ ප්ර්ධාන ආහාරය මිසක් එකම ආහාරය වනවමයිවන්. අපි මාස 9ක් වකොස් කාපු මිනිස්සු. දැන් කරන්න තිවයන්වන් අහරින් රට ස්වයංවපෝෂණය කරන එකයි …..

වසොබාදහමත් එක්ක වහොඳින් පැුණ විදාාත්මක කෘෂිකර්මයක් අපිට තිවයනවා. ඒ මහා කෘෂිකර්මය තමයි අද අපි වම් චුල කෘෂිකර්මයක් කරවගන තිවයන්වන්. තවත් වමොනවද කියන්න තිවයන්වන් …සුේදද වැේදද කියල තීරණය කරන්න දැන් කාලය ඇවිල්ල තිවයන්වන් …..

තිරසාර වහට දිනට වලෝකය වගන යන නවමානය වසොයන සංවාදාත්මක ප්ර්වේශයක් වලසින් වේ ලංකා වටක්වනොවලොජීස් සමාජගත කරන නවමානයක කතිකාවට එක්වවමින් පරිසරවේදී තිලක් කන්වේගම සමග කෘෂිකර්මවේ නව මානය වසොයන්නට ඔබත් එක්වන්න …..

Read next: පරිසරවේදී තිලක් කන්දේගම (කෘෂිකර්මයේ නවමානය සෙවීම – සිව්වන කොටස)