ලෝකයට මේ ආකාරයට ඉදිරියට යා හැකිද..?

JLanka නවමානයක කතිකාවට එක්වෙමින් අශෝක අබේගුණවර්ධනයන් සදහන් කලේ ලෝකයට මේ ආකාරයටම ඉදිරියට යා නොහැකි බවයි. වසර දහස් ගණනක් පුරා පොලව යට තැන්පත්ව තිබූ පොසිල ඉන්ධන භාවිතා කරමින් පසුගිය වසර 200 පුරා නූතන මිනිසා පෙන්වූ විජජාවන් දැන් අවසන් අදියරට එළඹ ඇති බව ඔහුගේ අදහසයි.  (more…)

3 months ago | by Editor