තාවකාලිකව රෝහලට ඇතුලත් කර නොගත් ඩෙංගු රෝගීන් සඳහා උපදෙස්

  • by Editor
  • 1 month ago
  • 0

 

ඩෙංගු පරීක්ෂණයකින් ඔබට ඩෙංගු රෝගය වැළඳී ඇති බව තහවරු වූ පමණින් රෝහල් ගත වීම අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. එමෙන්ම එම පරීක්ෂණයෙන් ඔබට ඩෙංගු රෝගය වැළඳී නැති බවට ප්‍රතිපලයේ සදහන් වුවත් ඔබට රෝගය වැළඳී තිබිය හැක. 

Read next: පරිසරවේදී තිලක් කන්දේගම (කෘෂිකර්මයේ නවමානය සෙවීම - දෙවන කොටස)